Løkkebakken Eiendom

Løkkebakken 12 og 14 eies av Løkkebakken Eiendom AS der Jarle Botnen, Sigve Botnen og Thea Steinert er aksjonærer.

Det gamle ”Telebygget” Løkkebakken 14 ble oppført av Televerket. Det inneholdt en stor telefonsentral for mange tusen abonnenter i nedre Telemark, samt kontorer og Telebutikk. Telenor har fortsatt en telefonsentral og kontorer i bygningen. Kunstneren Carl Nesjar laget en skulptur med ”levende vann” om sommeren og is om vinteren som sto opplyst på knausen foran bygningen. Denne har lidd en vanskjebne i kommunale irrganger uten å få sin endelige plassering i Kragerø by. Hvorfor ikke plassere den på sitt opprinnelige sted i Løkka nå som hele området oppgraderes?

Telenor solgte bygningen til Anaconda Eiendom AS som hadde lokale aksjonærer. Hovedaksjonærer var Kalle Kristensen og Tore Johannesen. Anaconda Eiendom AS hadde store planer om å bygge et nytt bygg i lia inn mot Steinmann. Dette bygget skulle ha 24 leiligheter og være 8 etasjer høyt. To etasjer var avsatt til helserelaterte aktiviteter. Anaconda fikk byggetillatelse til dette bygget, og de fikk tilsagn om kjøp av ett mål tomt bak carportene som sto ved parkeringsplassen til Telebygget. Her sto den tidligere Speiderhytta som ble revet da Telebygget ble satt opp. Kragerø Formannskap satt salgsprisen til 1000,- kr. kvadratmeteren, noe som gjør at lia nå kalles ”Millionskrenten”. Andre betaler bare 50,- kvadratmeteren, – vi prøver å spørre Kragerø Kommune om hvorfor, – uten at vi får et godt svar fra rådmann og ordfører! Forskjellsbehandling ut fra begrunnelse om ”markedsverdi” virker meget søkt.

De gamle gruvene gjorde dessuten at Riksantikvaren og Fylkesmannen satt noen restriksjoner på plasseringen av dette store bygget, men bygningstillatelsen og alle formaliteter lå der godkjent. På tross av dette ble det masse avisskriverier og protester mot det aktuelle prosjektet. Det var også demonstrasjoner utenfor Løkkebakken 14 våren 2002.

Anaconda Eiendom AS leide ut lokaler i Løkkebakken 14 blant annet til Family Sports Club (nå Family Fitness), etter hvert også til legekontoret PedMed og flere av de andre aktørene ved dagens senter.

Anaconda Eiendom as ble i 2003 kjøpt opp av Løkkebakken 14 AS (nå fusjonert med Løkkebakken Eiendom AS.) Dette fordi vi ønsker å ivareta senterets intensjoner og utvikling og styre denne selv. Anaconda Eiendom AS skiftet i 2005 navn til Løkkebakken Eiendom AS.    Styret består av Jarle Botnen (styreleder)  Sigve Botnen styremedlem Thea Steinert styremedlem

Løkkebakken 12 ble oppført av Kruse-Smith AS med byggestart høsten 2004 og ferdigstilt 15.juli 2005. Innflyttingen ble feiret i september 2005.

Nytt byggeprosjekt sluttføres i disse dager:

14. nye leiligheter – 430 m2 nye næringsarealer.

Etter siste utbygging har Løkkebakken Eiendom AS tilsammen 2100 m2 næringsareale.

Leilighetsbygget og næring har 80 parkeringsplasser – 20 av disse til leilighetene,

60 til bruk for besøkene til næring og gjester.

Bygget som ble oppført var 8 meter lavere og mye smalere og mindre dominerende enn det opprinnelige bygget. Vi tok hensyn til alle naboprotester og innsigelser som var fremkommet. Arkitekt Sigurd Botner og avdelingssjef i Kruse-Smith Olaf Brattaker la dette inn i de nye planene. I og med færre leiligheter for salg, måtte dette bli et prosjekt der økonomien ble satt i høysetet. Vi synes likevel at vi har fått et funksjonelt og rasjonelt bygg med levelige økonomiske vilkår.

Regnskapsfører for Løkkebakken-selskapene er Regnskapskontoret Eriksen AS, Ytre Strandvei 2, 3770 i Kragerø.

Revisorfirma er BDO AS Kragerø AS 3770  Kragerø.

Kragerø Sparebank er vår finansielle samarbeidspartner.

Løkkebakken Eiendom AS er registrerte aksjeselskaper i Brønnøysund-registerene